پست های ارسال شده در مهر سال 1385

چند نکته

موضوعات حساس در جهان اسلام:کودکانزنانروستاهاحقوق اساسی مردمWhyWhatWhereWhenWhomHowKnowledgeAttitudePracticeتوسعه ی منابع انسانیتوسعه ی رفاه اجتماعیتوسعه ی روستاییاهداف کلیاهداف تفصیلی برنامهسیاستهای اجراییاقداماتکشورهای همزبانکشورها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید